Dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły w okresie pandemii

Regulamin zdalnego nauczania.


Uwzględniając wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, zalecenia Wydziału Edukacji UMT oraz monitorowanie aktualnego przebiegu realizacji podstawy programowej w klasach I- III naszej szkoły informujemy, że:

  1. od dnia 25 maja nasza szkoła może zapewnić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej dla 11 uczniów;
  2. nadal kontynuowane będzie nauczanie zdalne w formach wypracowanych przez wychowawców i nauczycieli uczących w klasach I-III;
  3. prosimy o zapoznanie się z procedurami organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej zamieszczonymi poniżej;
  4. rodziców ubiegających się o objęcie dziecka opieką świetlicową prosimy o złożenie wniosku przyjęcia dziecka do świetlicy oraz wypełnienie załącznika nr 1 dotyczącego zgody na dokonywanie pomiaru temperatury;
  5. wypełnienione dokumenty należy dostarczyć do piątku 22 maja 2020 do godziny 12:00 w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie podpisanych dokumentów) na adres: gim15torun@interia.pl lub osobiście w formie papierowej do portierni szkoły.

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.

Wniosek o przyjęcie do świetlicy PDF, DOC

Załącznik nr 1 PDF, DOC


Wniosek o powrót dziecka do przedszkola.

Zasady konsultacji dla klas IV - VIII.

Zasady korzystania z biblioteki szkolenj.

Zasady zwrotu podręczników

Zasady korzystania z placu zabaw przy szkole.

Procedura czyszczenia i dezynfekcji pomieszczenia do izolacji

Organizacja pracy w salach gimnastycznych.

Organizacja pracy na boisku "Orlik".


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 w sprawie organizacji egzaminu ósmoklasisty.

Zasady bezpieczeństwa i higieny podczas egzaminu ósmoklasisty.

Wytyczne w sprawie organizacji egzaminu ósmoklasisty.Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów


Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony w dniach 16-18 czerwca.