Wychowanie do życia w rodzinie

Szanowni Rodzice!

Ostatnie wydarzenia kulturowe obserwowane na ulicach naszych miast skłaniają do refleksji, jaką drogę życiową wybiorą nasze dzieci? Jesteśmy także świadkami przyspieszonego procesu seksualizacji nastolatków. Do eskalacji tego zjawiska przyczyniają się niewątpliwie internet, filmy na życzenie (VOD), aplikacje na smartfony, gry i media społecznościowe. Nierzadko utrudniają one harmonijny rozwój młodego człowieka. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne wymagają od nas – rodziców i nauczycieli refleksji i przeciwdziałania, również przez przekazywanie treści podkreślających godność osoby ludzkiej, jej dobro indywidualne i społeczne. O tych wartościach uczeń dowiaduje się na lekcjach wychowania do życia w rodzinie (WDŻWR). Stanowią one ochronę dzieci i młodzieży przed skutkami „wolności seksualnej”. Celem tych lekcji jest także wskazanie na istotę budowania trwałych i szczęśliwych więzi opartych na miłości, która jest podstawą rozwoju rodziny. Materiały dydaktyczne do zajęć WDŻWR korygują toksyczne treści, na które mogą natrafić Państwa dzieci w internecie i w przekazach rówieśników. Program tego przedmiotu nie tylko wspiera uczniów w wychowaniu do odpowiedzialności, ale także pomaga uchronić ich przed zjawiskami, takimi jak: cyberprzemoc, sexting, niedojrzałe związki, ciąże nastolatek, choroby przenoszone drogą płciową czy uzależnienia. Na tych zajęciach porusza się również trudne tematy dotyczące przemocy seksualnej, obrony intymności i problemu pornografii. Chodzi o to, aby nasze dzieci nie stały się ofiarami ww. zjawisk. Powyższe racje przemawiają za tym, aby bronić młode pokolenie przed współczesnymi zagrożeniami. Tę rolę spełnia niewątpliwie rodzina, a lekcje wychowania do życia w rodzinie mogą być dobrym wsparciem. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami przygotowanymi na zajęcia WDŻWR, których trailery są dostępne na stronach https://rodzinatv.myvod.io/ oraz https://www.wdz.edu.pl/.


Do udziału w zajęciach „ Wychowanie do życia w rodzinie ” serdecznie zapraszamy uczniów z kl.4-8. Wymiar godzin przeznaczonych na realizację WDŻWR określają przepisy § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999r. (z późniejszymi zmianami): na realizację zajęć WDŻWR w szkołach publicznych przeznacza się w szkolnym planie nauczania, w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców (tylko jeden semestr -część klas ma zajęcia w pierwszym semestrze, pozostałe w drugim.). Wychowanie prorodzinne w szkole nie może abstrahować od zasad, norm i wartości przekazywanych w rodzinie. Dlatego rozporządzenie MEN respektuje niezbywalne prawo rodziców jako pierwszych wychowawców swoich dzieci (art. 48 Konstytucji RP). Przedmiot jest obligatoryjny do wdrożenia w każdej szkole, jednak rodzic ma prawo do odmowy uczestnictwa swojego dziecka na lekcjach WDŻWR. W przypadku braku Państwa zgody na uczestnictwo dziecka w tych zajęciach, należy dostarczyć pisemną rezygnację do dyrektora szkoły. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.


Zasady pracy na lekcji:


Link do prezentacji: WDŻWR -informacje dla rodziców

Program zajęć "Wychowanie do życia w rodzinie".

prowadząca zajęcia Izabela Ziętara-Kępa.